ترمیم و بازسازی پنج منزل

ترمیم و بازسازی پنج منزل
دی ۱۳, ۱۳۹۹
140 بازدید

به لطف خدابه نیت شهید حاج قاسم سلیمانیترمیم و شیب بندی سقف پنج منزل در پنج روز متوالیبا مشارکت نفت و گاز اروندان*حوزه مقاومت بسیج ادرات وکارخانجات ناحیه خرمشهر*گروه جهادی شهید حاج قاسم سلیمانی*شورای جهادی سپاه خرمشهر

به لطف خدا
به نیت شهید حاج قاسم سلیمانی
ترمیم و شیب بندی سقف پنج منزل در پنج روز متوالی
با مشارکت نفت و گاز اروندان
*حوزه مقاومت بسیج ادرات وکارخانجات ناحیه خرمشهر
*گروه جهادی شهید حاج قاسم سلیمانی*
شورای جهادی سپاه خرمشهر